Integritet

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avser integritet och beskriver hur

Jollyroom AB
org. nr 556815-7159
Sörredsvägen 111
417 29 Göteborg

e-post: dataskydd@jollyroom.se

samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Jollyroom tillhandahåller tjänster och produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss på Jollyroom, har kontakt med vår kundservice, besöker våra webbplatser eller skapar ett Jollyroomkonto.

Med integritetspolicyn vill vi att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss samt visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Jollyroom är personuppgiftsansvarig för att Jollyrooms behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Jollyroom AB
org. nr 556815-7159
Sörredsvägen 111
417 29 Göteborg

e-post:dataskydd@jollyroom.se

3. När behandlar vi personuppgifter?

När du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet, skapar ett Jollyroomkonto eller kontaktar vår kundservice behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som möjligt. Det betyder att vi bara använder de uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning och upprätthålla kommunikationen med dig. Personuppgifter vi samlar in för dig som är kund är följande:

 • Namn
 • Adress (leverans- och räkningsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • Köphistorik
 • IP-adress och information om användning av webbplatsen
 • Personuppgifter som du anger vid kontakt med Jollyroom, t.ex. med kundservice eller via Mina sidor

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, till exempel PostNord, Budbee och Avarda. Vi samlar även in dina adressuppgifter från tredjepartstjänster för adressuppdateringar. Vi kan komma att överlämna uppgifter till våra leverantörer, till exempel vid ett reklamationsärende eller ett reservdelsköp. I samband med ett reservdelsköp kan vi även behöva efterfråga uppgifter så som personnummer. I dessa fall behandlas informationen enligt integritetspolicyn hos våra samarbetspartners och i enlighet med våra leverantörsavtal. När du besöker vår hemsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter blir anonymiserade och används vid framtagning av statistik och vid förbättring av vår e-handelsplattform. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Detta innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade.

5. Sammanställning av personuppgiftshantering

Ändamål: Hantera beställning inklusive notiser och efterföljande support
Exempel: För att leverera, erbjuda betal- och lev.- alternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara frågor
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp
Lagringstid: 7 år efter genomfört köp

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e‑post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Betalinformation
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss
 • I samband reservdelsköp kan vi även behöva efterfråga uppgifter så som personnummer

Ändamål: Fullföljande av lagkrav
Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e‑post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Betalinformation

Ändamål: Registrering och hantering av konto
Exempel: Ge behörighet till inloggning på ”Mina sidor”, ge tillgång till orderhistorik, upprätthålla relevans i kontaktuppgifter, erbjuda sparade favoriter
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp
Lagringstid: Så länge du har ett Jollyroomkonto

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e‑post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Användning av webbplats
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Ändamål: Marknadsföring av produkter och tjänster
Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via e post eller SMS på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och events mot visst kundsegment
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp och samtycke
Lagringstid: 12 månader efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e‑post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Användning av webbplats
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Ändamål: Utveckling av företagets tjänster och produkter, och analyser av kundkollektivet i stort
Exempel: Analyser av användarupplevelse, analyser av sortiment
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: 3 år efter genomfört köp

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e‑post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Användning av webbplats
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Ändamål: Förhindrande av missbruk av tjänst och stävjande av brott
Exempel: Förhindra bedrägerier, förhindra olovlig åtkomst till konton
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e‑post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Betalinformation

6. Hur länge sparas personuppgifterna?

Jollyroom sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet. Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift och ändamål. Se punkt 5 för mer detaljer.

7. Hur skyddas personuppgifterna?

Jollyroom har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig helt trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

8. Lämnas personuppgifterna ut till någon?

Jollyroom lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners eller koncernbolag med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för Jollyrooms räkning inom till exempel leverans, betalning och kommunikation. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke. Vi kan komma att överlämna uppgifter till våra leverantörer, till exempel i samband med ett reklamationsärende eller ett reservdelsköp. I samband med reservdelsköp kan vi även behöva efterfråga uppgifter så som personnummer. I dessa fall behandlas informationen enligt integritetspolicyn hos våra samarbetspartners och i enlighet med våra leverantörsavtal.

Jollyroom kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa Jollyrooms rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägeri eller andra säkerhetsfrågor. Om någon av Jollyrooms leverantörer eller samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kan Jollyroom komma att överföra dina personuppgifter dit. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Jollyroom att vidta de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt. Saknas tillstånd för att sälja dina personuppgifter till tredje part kommer så inte att ske.

9. Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Du har även rätt att begära följande:

Tillgång till dina personuppgifter:
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från Jollyroom om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter:
På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Vi har dock ingen möjlighet att ändra personuppgifter på befintliga beställningar.

Radering av dina personuppgifter:
På din begäran tar vi bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de ej behövs längre för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter:
På din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål.
Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål. Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
Vid behandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till dataskydd@jollyroom.se. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Det finns också alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring i alla våra utskick.
Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Cookies

Jollyroom använder cookies på webbplatserna, mer information hittar du i vår cookiepolicy.

11. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar ifall det skulle bli nödvändigt p.g.a. ny teknologi. Var god säkerställ att du har den mest aktuella versionen. Ifall vi ändrar grundläggande paragrafer i denna dataskyddsförklaring kommer vi att gå ut med information om detta på vår hemsida.

12. Kontaktuppgifter

Alla intresserade och besökare på vår hemsida når oss med frågor om dataskydd på följande adress:

Jollyroom AB
org. nr 556815-7159
Sörredsvägen 111
417 29 Göteborg

Tel.: +46 (0)31-310 00 00
e-post: dataskydd@jollyroom.se