Vårt ansvar

Miljöpolicy

Jollyroom Group AB ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Ansvar för miljön skall vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. 
Miljölagstiftning och myndighetskrav skall utgöra en miniminivå för miljöarbetet och målet är att överträffa kraven. 
Jollyroom Group AB ska därför: 

  • Arbeta för minskad klimatpåverkan genom att kontinuerligt effektivisera transporter. 
  • Sträva efter minskad energiförbrukning i verksamheten.
  • Ställa tydliga miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
  • Successivt öka andelen av sortimentet som är tillverkat av mer hållbara material. 
  • Använda miljömärkta produkter i verksamheten där det är möjligt. 
  • Arbeta för att minimera avfall och källsortera så långt det går för att bidra till återvinning av material och förbrukade produkter. 
  • För att leva upp till vår miljöpolicy skall vi ta hänsyn till miljön vid investeringar och se till att kostnader för miljöförbättrande åtgärder ger vinst på lång sikt.
  • Jollyroom Group AB ska följa upp, utvärdera samt revidera miljöpolicyn kontinuerligt.