Vårt ansvar

Uppförandekod

uppförandekod.jpg

Jollyroom Group AB: s uppförandekod ska betraktas som startkrav. Jollyroom Group AB: s leverantörer måste uppfylla en miniminivå och visa kontinuerliga förbättringar enligt uppförandekoden.
Jollyroom Group AB kräver att alla leverantörer och deras underleverantörer följer de standarder som anges nedan:

Tvångsarbete och rörelsefrihet
Leverantören får inte delta i eller dra nytta av någon form av tvångsarbete, inklusive bunden arbetskraft, ofrivilligt fängelsearbete, slaveri eller människohandel. Arbetstagare skall ha fri rörlighet under sin anställning.

Kvarhållande av id-kort och resedokument
Leverantören ska inte behålla sina anställdas identitetskort, resedokument och andra viktiga personliga handlingar.

Minimiålder 
Leverantören får inte delta i eller dra nytta av barnarbete. Lägsta ålder för anställning ska inte vara lägre än åldern för avslutad grundskola och ska under alla omständigheter inte vara lägre än 15 år (eller 14 år om det fastställs enligt nationell lagstiftning i enlighet med ILO: s undantag för utvecklingsländer).

Åtgärdsprogram vid barnarbete
Om leverantören blir medveten om att ha anställt barn i skolåldern, ska den se till att barnet är inskrivet i ett åtgärdsprogram och inte bara uppsagd från sin anställning. Programmet ska omfatta tillgång till utbildning och ekonomiskt stöd och ska beslutas i samråd med barnet och familjen eller närstående.

Farligt och skadligt arbete
Leverantören ska avstå från att anställa unga arbetstagare (under 18 år) för att utföra någon typ av arbete som sannolikt äventyrar hälsa, säkerhet eller moral.

Icke-diskriminering 
Leverantören får inte delta i eller stödja diskriminering på grund av ras, färg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, kast, nationellt eller socialt ursprung, egendom, födelse, fackförening, sexuell läggning, hälsotillstånd, familjeansvar, ålder, funktionshinder eller andra särskiljningsegenskaper. Anställning, ersättning, förmåner, utbildning, framsteg, disciplin, uppsägning, pensionering eller andra anställningsrelaterade beslut ska grundas på relevanta och objektiva kriterier.

Rätten till föreningsfrihet 
Leverantören får inte hindra arbetstagarna från att bilda eller ansluta sig till fackföreningar, andra egna sammanslutningar eller att förhandla kollektivt. Arbetstagarrepresentanter ska inte utsättas för diskriminering och ska ges tillträde till arbetstagarna på arbetsplatsen. Leverantören måste erkänna valda arbetstagarrepresentanter och förhandla i god tro med dem om alla viktiga arbetsrelaterade frågor. Om fackföreningar inte är tillåtna i verksamhetsområdet eller endast statligt godkända organisationer är tillåtna ska leverantören underlätta och inte förhindra alternativa åtgärder för att tillåta anställda att samlas för att diskutera arbetsrelaterade problem och att presentera dessa problem till ledningen.

Hälso- och säkerhetsstandarder
Leverantören ska se till att arbetarna erbjuds en säker och hälsosam arbetsmiljö, inklusive men inte begränsat till skydd mot brand, olyckor och giftiga ämnen. Lämpliga hälso- och säkerhetspolicyer och förfaranden måste fastställas och följas.

Utbildning och skyddsutrustning
Leverantören ska ge sina anställda den skyddsutrustning och utbildning som är nödvändig för att utföra sina uppgifter på ett säkert sätt.

Sanitär infrastruktur
Leverantören ska tillhandahålla en lämplig, ren och hygienisk infrastruktur, inklusive tillgång till toaletter och dricksvatten, som är anpassat till de anställdas behov och är i relation till antal anställda. Boende, om det tillhandahålls av leverantören, ska uppfylla samma krav, inklusive de allmänna bestämmelserna om hälsa och säkerhet som anges ovan.

Anti-trakasserier
Leverantören ska skydda arbetstagare från fysiska, verbala, sexuella eller psykiska trakasserier, övergrepp eller hot på arbetsplatsen, oavsett om de är begått av chefer eller medarbetare, bland annat vid bestämning och genomförande av disciplinåtgärder.

Ersättning
Leverantören ska följa lagstadgade minimistandarder eller branschstandarder för löner och förmåner, beroende på vilket som är högre. Lönen ska under alla omständigheter göra det möjligt för arbetstagarna att uppfylla de grundläggande behoven hos dem och deras anhöriga. Övertid ska ersättas extra. Lönen ska betalas i lagligt betalningsmedel och regelbundet. Avdrag från löner ska vara tydliga och får inte användas som disciplinåtgärd.

Anställningsavtal
Alla arbetstagare ska få ett skriftligt, förståeligt och juridiskt bindande arbetskontrakt. Leverantören ska inte använda sig av deltids-, kortsiktiga eller tillfälliga arbetare, praktikanter eller falska lärlingar för att betala lägre löner och färre förmåner. Avsättningar för icke-fast anställda och säsongsarbetare bör inte vara mindre gynnsamma än för fast anställda.

Ledighet
Leverantören ska bevilja anställda betald semester och sjukskrivning varje år samt föräldraledighet till anställda som måste ta hand om ett nyfött eller nyligen adopterat barn. Kvinnor som tar mammaledighet får inte utsättas för uppsägning eller hot om uppsägning och ska kunna återvända till sin tidigare anställning med samma lön och förmåner. Nationella lagar ska betraktas som minimum.

Arbetstider, vila och pauser
Leverantören ska se till att arbetsveckan är begränsad till 48 timmar. Övertid ska vara frivillig, sällsynt och inte överstiga 12 timmar per vecka. Anställda har rätt till minst en ledig dag i veckan rimliga pauser vid arbete och tillräckliga vila mellan skift. All övertid som överskrider dessa gränser bör registreras och godkännas av myndigheterna.

Industriolyckor och hälsorisker
Leverantören ska upprätta och underhålla rutiner för nödsituationer för att effektivt kunna förebygga och ta itu med alla hälsorisker och industriolyckor som påverkar omgivande samhälle eller har en negativ inverkan på miljön.

Bestickning
Jollyroom Group AB tolererar inte någon form av korruption, bestickning eller oetiska affärsmetoder. Jollyroom Group AB och alla dess leverantörer, liksom deras respektive anställda, ska avstå från att erbjuda, ge, kräva eller ta emot mutor, liksom andra otillbörliga fördelar, i affärssamarbete. Leverantören ska också avhålla sig från att muta eller använda någon annan metod för att otillbörligt påverka offentliga tjänstemän, någon från rättsväsendet eller andra.

Hantering av miljöaspekter
Leverantören måste sträva efter att minimera de negativa miljöeffekterna av sin verksamhet, sina produkter och tjänster genom ett proaktivt tillvägagångssätt och ansvarsfull hantering av sin miljöpåverkan (inklusive men inte begränsat till):

 • Användning av knappa naturresurser, energi och vatten
 • Utsläpp till luft och vatten
 • Buller, lukt och dammutsläpp
 • Potentiell och faktisk förorening av mark
 • Hantering av farliga ämnen
 • Hantering av farligt och icke farligt avfall
 • Produktfrågor (design, förpackning, transport, användning och återvinning / bortskaffande)
 • Efterlevnad av miljölagstiftning
 • Leverantören ska vara uppdaterad om gällande miljölagstiftningskrav som är relevanta för miljöpåverkan av sin verksamhet, sina produkter och tjänster och säkerställa laglig efterlevnad genom utbildning, medvetenhet, operativ kontroll och övervakning.

Implementering
Leverantören ska hålla lämpliga register för att visa att kraven i denna kod efterlevs. Registren ska vara tillgängliga för Jollyroom Group AB på begäran när som helst. Dokumentationen inkluderar, men är inte begränsad till:

 • Namn och ålder på alla arbetare
 • Kopior av födelsebevis
 • Anställningskontrakt
 • Tidrapporter
 • Lönekostnader, inklusive löneavgifter och övertid. Register för övertid måste separeras från regelbundna arbetstidsregister
 • Hälso- och säkerhetsregister, inklusive säkerhetsdatablad, olyckor och relevanta intyg och tillstånd
 • Miljöregister, inklusive data från övervakning av betydande miljöpåverkan och relevanta tillstånd