Våldsamma lekar – okej eller inte okej?

Att barn leker våldsamma lekar är ingen ovanlig syn och har länge varit ett ämne som berör. Definitionen av vad en våldsam lek innebär skiljer sig beroende på vem man frågar. Även åsikterna kring om våldsamma lekar ska nedslås skiljer sig mellan olika personer. Finns det något rätt och fel?

Lek och fantasi går hand i hand. Även om leken kan likna verkligheten, är det inte verkligheten. Lek är ett sätt för barn att agera ut sin verklighet, på både gott och ont. I leken kan barn återskapa upplevelser och intryck, vilket i sin tur hjälper dem att bearbeta alla känslor. Eftersom barn använder leken som ett sätt att kommunicera är det viktigt att vi vuxna funderar över vad det är barnet vill berätta med sin lek. Det här kan dock många gånger upplevas som extra svårt att hantera när barnen leker våldsammare lekar.

”Ska vi leka krig?”

Just krigslekar är inte en helt oproblematisk fråga och att barn leker olika typ av krigslekar är väldigt vanligt. Det kan vara allt ifrån att de jagar varandra, till att de skjuter med låtsasvapen eller låtsas dö. Det är även vanligt att barn tar efter ord och fraser de har hört i krigsrelaterande tv- och datorspel.

Många anser att krigslekar är destruktiva och därför borde förbjudas på platser som istället bör förknippas med trygghet, så som på förskolan. Tyvärr finns det med stor sannolikhet barn på förskolorna som har upplevt krig i verkligheten, och då kan sådana lekar skapa en otrygghet och stark känsla av obehag. Andra anser att förbud av krigslekar inte är rätt väg att gå och att lek av alla slag är viktigt för barns utveckling. Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet, tycker att ”Vuxna måste se skillnad på lek och bråk”. 

Som med mycket annat finns det inget konkret svar på vad som är rätt och fel. Det viktigaste är kanske att faktiskt uppmärksamma leken och prata med barnen om vad det är de leker och varför de vill leka just krig.

”Hur påverkas barn av våldsamma lekar?”

En del forskare menar att krigslekar, krigsleksaker och våldsamma datorspel inte har någon som helst påverkan på barn. Om det stämmer, får även slutsatsen dras om att barnen då inte heller påverkas av pedagogiska spel, leksaker eller av film och böcker. Påstår vi att barn påverkas positivt av en viss typ av lek/leksak, kan vi inte samtidigt påstå att barn inte påverkas negativt av exempelvis krigslekar.

”Lek snällt nu”

Vad innebär egentligen att leka snällt? Har vi som vuxna rätt att avgöra om en lek eller bra eller dålig? Är en våldsam lek alltid en dålig lek? Hur ska vi förhålla oss till barnens våldsamma lekar? Och när bör vi ta ett steg tillbaka? Det här är som sagt en väldigt svår fråga som vi tycker är viktig att lyfta och diskutera. 

 

 

_______________________
1177
Sveriges Radio
emlanljunggren